محسن غلامی

باسمه تعالی

شماره مجوز: 00N-002
تاریخ: 1400-02-05

اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی

طبق ماده 2 تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، نرم افزار آموزشی با عنوان سامانه مدیریت آموزشی ایران مربوط به دوره(ها)ی تحصیلی همه دوره ها و پایه(ها)ی تحصیلی همه پایه‌ها شاخه ‌ی تحصیلی رشته تحصیلی تولید آقای محسن غلامی مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر فنی مورد تایید است.

1- این اعتبارنامه از تاریخ صدور تا تاریخ 1400-06-31 معتبر است و پس از انقضای زمان، نیاز به بررسی مجدد دارد.
2- این اعتبارنامه صرفا برای محصول ذکر شده در بالا معتبر است و سایر محصولات و فعالیت های صاحب محصول را شامل نمی شود.
3- درج تصویر کامل اعتبارنامه به همراه هولوگرام بر روی بسته بندی و یا داخل محصول الزامی است.

محمدابراهیم محمدی
مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی