اختصاص QRكد به محصولات داراي اعتبارنامه

تمامي توليدكنندگان محترمي كه موفق به دريافت اعتبارنامه از دفتر انتشارات و فناوري آموزشي شده يا نتيجه ارزيابي محصولات آن‌ها به علت كامل نبودن بسته‌بندي داخلي و خارجي مناسب در مرحله قبل از صدور اعتبارنامه مي‌باشد لازم است، نسبت به توليد و ارائه يك فيلم 5 دقيقه‌اي از محصول خويش به هر دو روش زير اقدام نموده و لينك آن را اعلام نمايند.

1ـ بر روي CD (شامل: معرفي محصول توليدشده و روش كار با آن كه حداكثر يك دقيقه اول آن به معرفي توليدكننده و هدف از تهيه محصول و مخاطب موردنظر اختصاص يابد).

2ـ تعريف QRكد محصول در فضاي مجازي و ارائه تصوير آن به دفتر از طريق ايميل به آدرس: standard@oerp.ir

لطفا با توجه به شرايط خاص كشور به جهت همه گيري ويروس كرونا تا اطلاع ثانوي ازهر گونه مراجعه حضوري خودداري فرماييد.

قایم موشک کلمات

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

هجاخوانی چارتی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه