فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
هجاخوانی چارتی خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
کدوم شکل ... ؟ کدوم طرح ...؟ خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
قایم موشک کلمات خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1398-08-28 13 1401-08-30 23
بسته آموزش رباتیک دانابات لایت شرکت دانش افروزان نوین آراز (داناکو) وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
بسته آموزش رباتیک دانابات ادونس شرکت دانش افروزان نوین آراز (داناکو) وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
بزرگنمای پرتو (بزرگنمای نمونه‌های آزمایشگاهی) آقای محسن کریم پور اذر وسایل آموزشی 1398-08-01 14 1401-08-30 23
تخته ضرب آقای کوروش آذری برنی وسایل آموزشی 1398-07-29 10 1401-07-30 23
موب اسکوپ دانش آموزی با بزرگنمایی 180 برابر شرکت پرتو سازان رویان کاسپین وسایل آموزشی 1398-07-20 14 1401-07-30 23
شن رنگی آقای حسین برزگر نظری وسایل آموزشی 1398-07-17 14 1401-07-30 23
دایره اعداد 1 تا 10 آقای کوروش آذری برنی وسایل آموزشی 1398-07-17 10 1401-07-30 23
بازی جمع قفل و کلید خانم نرگس صیادماهرنیا وسایل آموزشی 1398-07-10 11 1401-07-30 23
دانگو خانم هیفا بحری وسایل آموزشی 1398-06-31 16 1401-06-31 23
بازی، سرعت، ریاضی آقای اسماعیل روئین تن وسایل آموزشی 1398-06-30 14 1401-06-31 23
الفبای رنگی شیپورچی خانم فاطمه رستم زاده وسایل آموزشی 1398-06-30 15 1401-06-31 23
جعبه الفبای کلمات خورشیدی خانم امل السادات موسوی/ آتنا نیسی وسایل آموزشی 1398-06-30 15 1401-06-31 23
میله‌های امیک آقای رضا صادقی وسایل آموزشی 1398-05-14 15 1401-05-31 23
بازی ساخت واژگان سه حرفی آقای حمید پرویز وسایل آموزشی 1398-05-14 09 1401-05-31 23
کم و بیش آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1398-05-16 15 1401-05-31 23
محور آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1398-05-20 11 1401-05-31 23
پرگار مسطح آسان رسم دایره‌ای شکل آقای محمود غفاری وسایل آموزشی 1398-05-12 10 1401-05-31 23
بسته اموزشی مدیریت هیجانات و احساسات (ماهک) موسسه بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان (رکن) وسایل آموزشی 1398-05-12 13 1401-05-31 23