وسایل آموزشی

لکو روبو 2

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
رباتیک
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
10 سال تا 16 سال

 اعتبارنامه

محاسبات ذهنی با چرتکه

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
5 سال 14 سال