بسته آموزش رباتیک چالیک (سطح 3)

قیمت وسیله: 
1650000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول برای ساخت ربات‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرفصل‌های کتب درسی در آموزش‌ها مورد توجه قرار گرفته است و دارای دو دفترچه راهنما یکی برای دانش‌آموز و یکی برای مربی می‌باشد.

 اعتبارنامه