قایم موشک کلمات

قیمت وسیله: 
300000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
بازی قایم موشک کلمات برای کودکانی طراحی شده که باید حداقل پایه ی اول تحصیلی را گذرانده یا در حال گذراندن آن پایه باشند ؛ بعبارتی این بازی براساس محتوای کتاب آموزشی فارسی دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی طراحی گردیده و از نیم سال دوم تحصیلی به دلیل آشنایی کودک با نشانه ها یا حروف دشواری که دارای صدای یکسان و نوشتار متفاوت هستن ( مانند انواع " ز " ، " ذ " ، " ظ " ، " ض " ) ، قابلیت اجرا و استفاده دارد

 اعتبارنامه