بسته آموزشی تقویت توجه و تمرکز دیداری - سطح Ka

قیمت وسیله: 
1650000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
دقت یا به اصطلاح علمی ، توجه و تمرکز یکی از پارامترهای مهم و اساسی در یادگیری دانش آموزان است و نقش توجه و تمرکز دیداری در یادگیری 73% است . این بسته آموزشی مربوط به اولین ترم از دوره آموزشی 4 ترمی تقویت توجه و تمرکز است که با توجه به میزان توجه و تمرکز دانش آموزان در سه سطح ارائه شده است که این بسته مربوط به سطح Ka است . آموزش ها در هر ترم بصورت حضوری در 10 جلسه ارائه می شود و دو جلسه نیز در ابتدا و انتها جهت هماهنگی و آموزش به والدین جهت نظارت در خانه و همچنین انجام پیش آزمون و پس آزمون توسط دانش آموز در نظر گرفته شده است . این محصول آموزشی بر اساس رویکرد آموزشی گیمفیکشن و با ایجاد چرخه تمرین و تکرار موجب برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه کودک در جهت تقویت حواس پنجگانه و در نتیجه افزایش سطح مهارت های مورد هدف ترم می شود ، که در ترم اول اهداف اصلی در جهت تقویت : ادراک دیداری ، اکمال دیداری ، تمیز دارای (توجه انتخابی ، توجه مستمر ، توجه متناوب ، توجه تقسیم شده ) و دیداری فضایی است . این محصول میتواند کمک بسیار زیادی به دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز و همچنین دارای اختلال و مشکل در یادگیری کند و همچنین میتواندبرای دانش آموزان پیش دبستانی موجب پیشگیری از بروز مشکلات یادگیری در آینده شود .

 اعتبارنامه